ЗДОБУВАЧУ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

НОРМАТИВНА БАЗА

     Згідно із наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» з 1 січня 2013 року серед вимог для здобуття наукового ступеня передбачено обов’язкові публікації в іноземних фахових виданнях або виданнях України, що внесені до реєстру міжнародних наукометричних баз. Згідно із цими вимогами на здобуття ступеня доктора наук необхідно мати не менше чотирьох публікацій, для кандидата наук – не менше однієї.

     Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 13 «Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» вчене звання професора присвоюється працівникам, які мають: наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов.

      Перелік наукових фахових видань України

      Перелік наукових фахових видань України у фонді наукової бібліотеки ЗНТУ

      Реєстр наукових фахових видань України

      Всі українські журнали в Scopus і Web of Science

ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

     Увага! Нові вимоги до оформлення дисертацій!!!

     Міністерство освіти і науки України спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію. Такі зміни передбачені Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мінюсті 3 лютого 2017 р., № 155/30023). Наказ набув чинності з 10 березня 2017 року.

     Отримання наукових результатів, оформлених у вигляді специфічного продукту під назвою «дисертація», має свої принципи, методи, техніку і технологію. Для дослідника-початківця важливо не тільки добре знати основні положення, характерні для дисертації як кваліфікаційної роботи, але й мати хоча б загальне уявлення про методологію наукової творчості. Їм передовсім не вистачає досвіду в організації своєї роботи, у використанні методів наукового пізнання і застосуванні логічних законів і правил.

     Пропонуємо до Вашої уваги віртуальну виставку Дисертація як кваліфікаційна наукова праця

ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ СПИСКІВ

     Складання списку використаної літератури є важливим обов’язковим елементом наукової роботи. Список використаної літератури відображає роботу автора зі збору та аналізу літератури, дозволяє зробити висновок про ступінь фундаментальності проведеного дослідження і охоплює документи, використані при написанні наукової роботи. Будь-яка наукова робота супроводжується списком літератури, складати який необхідно за певними правилами.

     В Україні діють два затверджені Національні стандарти, що відповідають за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі.

     1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

     Це регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.

     Методичні рекомендації із застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та приклади бібліографічних записів дивіться на сайті Книжкової палати України:

     Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання").
Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf

     Приклади бібліографічних записів. - Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf

     2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. - Режим доступу: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

     Цей стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.

     Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного списку літератури
Режим доступу: http://library.zntu.edu.ua/doc/bib_opis.pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСІВ УДК

     Відповідно до Державного стандарту України (ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості") вихідні відомості кожного видання повинні містити шифр зберігання видання. Шифр зберігання складається з класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК), та авторського знаку.

     Універсальна десяткова класифікація (УДК) - міжнародна класифікаційна система знань яка об’єднує всі галузі знань в єдиній універсальній структурі з загальною десятковою нотацією. Призначена для індексування і пошуку відомостей в документальних масивах за змістовними ознаками. Таблиці УДК використовуються в бібліотеках, видавництвах, інформаційних центрах, тощо. Роботи без коду УДК не розглядаються при реєстрації в глобальних базах даних.

     Основне завдання класифікаційних схем - максимально точно відобразити зміст видання та забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в Україні, а й у світі (але лише за умови, що індекс визначено правильно).

     Індексування документів за УДК здійснюється в межах спеціально розроблених принципів, положень і правил - на основі методики індексування.

     Цей стандарт є регламентуючим документом Авторський знак - умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовка видання (залежно від відомостей, розміщених на титульному аркуші). Авторський знак складається з однієї літери та двох цифр. Літера — перша з імені автора чи заголовка. Дві цифри визначаються залежно від послідовності декількох перших літер прізвища чи заголовка видання. Авторський знак призначений для полегшення і прискорення розміщення за алфавітом видань на полицях і карток в каталогах бібліотек.

     Для отримання класифікаційних індексів УДК на документ (стаття, монографія, тези доповіді, дисертація, автореферат дисертації, підручник та ін.) науковці та студенти ЗНТУ можуть звертатись до відділу довідково-бібліографічної та інформаційної роботи наукової бібліотеки (а. 510, а.518) з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.30 год., суббота - з 9.00 до 15.00 год.

     Спробуйте визначити індекс УДК самостійно!

Бібліотека НУ "Запорізька політехніка"