Бази даних наукової бібліотеки НУ "Запорізька політехніка"

Придбані бази даних

№№ Назва Розробник Стислий зміст Тип інформації Дата створення Доступ до БД
1. Інформелектро Інститут промислового розвитку Промислові каталоги на електротехнічні вироби за 1994–2001 рр. Повнотекстова   2001 В мережі бібліотеки (а.248А, а.250)
2. Реферативні журнали ВІНІТІ ВІНІТІ Реферативні журнали за тематичними ознаками Повнотекстова, бібліографічна   2000 В мережі бібліотеки (а.248А, а.250)
3. Дисертації та автореферати дисертацій РДБ РДБ Доступ до дисертацій Повнотекстова бібліографічна, гіпертекстова   2006 В мережі бібліотеки (а.248А, а.250)
4. Словники України Інститут мовно – інформаційних досліджень НАН України Інтегрована лексико–графічна система: словозміна, транскрипція, фразеологія, антонімія Повнотекстова   2007 В мережі бібліотеки (а.248А, а.250)
5. EBSCO (диски) Інформаційна компанія “EBSCO” Доступ до світових журналів Повнотекстова, бібліографічна   2000 В мережі бібліотеки (а.248А, а.250)
6. Освіта в Україні НВП «Форум» Централізована система обліку законодавства в органах управління, установах, організаціях, наукових та навчальних закладах галузі освіти Повнотекстова фактографічна, гіпертекстова   2010 В мережі бібліотеки (а.248А, а.250)
7. Статистичний щорічник України Державний комітет статистики України Дані про соціально-економічне становище України у 2008 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу. Повнотекстова, фактографічна, гіпертекстова   2008 В мережі бібліотеки (а.248А, а.250)
8. БУДСТАНДАРТ Online ТОВ «Computer Logic Group» Доступ до повних текстів нормативних документів у галузі проектування, будівництва, охорони праці, пожежної безпеки, екології та енергетики, а також – до нормативних та законодавчих документів дорожньої галузі України Повнотекстова бібліографічна, гіпертекстова   2015 В мережі університету
9. CUL Online Видавництво «Центр навчальної літератури» Доступ до повних текстів навчальної та довідкової літератури видавництва «Центр навчальної літератури» Повнотекстова бібліографічна, гіпертекстова   2016 В мережі університету
10. SCOPUS Компанія Elsevier Найбільша міжнародна реферативна та наукометрична база рецензованої літератури: наукових журналів, книг та матеріалів конференцій. Ресурс індексує рецензовані наукові журнали та книги із різних галузей знань – природничих наук, математики, інженерії, технології, охорони здоров’я та медицини, соціальних і гуманітарних наук. Також Scopus відстежує дані про цитування та розраховує різноманітні дослідницькі метрики. Міжнародна, реферативна, бібліографічна, наукометрична, гіпертекстова   2017 В мережі Інтернет
11. Web of Science Clarivate Analytics Доступ до до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів. Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS(CC), яка включає в себе понад 18000 провідних журналів, розміщені у трьох ключових індексах наукової літератури: SCIE (Science Citation Index Expanded) індексується 8300 журналів, архів з 1900 року; SSCI (Social Science Citation Index ) — 2900, архів з 1900; AHCI(Art and Humanities Citation Index) — 1600 видань, архів з 1975). Міжнародна, реферативна, бібліографічна, наукометрична, гіпертекстова   2018 В мережі Інтернет
12. Springer Nature Видавництво «Springer Nature» Доступ до повних текстів журналів видавництва «Springer Nature» Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2019 В мережі Інтернет


Створені бази даних

№№ Назва Розробник Стислий зміст Тип інформації Дата створення Доступ до БД
10. Електронний каталог (ЕК) Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Каталогізація видань, відбір документів за заданими критеріям, експорт та імпорт бібліотечних описів документвів Бібліографічна, повнотекстова, фактографічна   2000 В мережі Інтернет
11. Репозитарій НУ "Запорізька політехніка" Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Електронний архів документів, реєстрація авторів, пошук документів за заданими критеріями Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2015 В мережі Інтернет
12. Електронна бібліотека Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Реєстрація читачів, систематизація та пошук документів за заданими критеріями Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2008 В мережі Інтернет
13. Електронний додаток Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Додатки до книг та періодичних видань на CD та DVD - дисках Повнотекстова, фактографічна   1999 В мережі Інтернет
14. Електронна стаття
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Тексти статей та тез доповідей Повнотекстова   1999 В мережі університету
15. Електронна книга
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Тексти книг Повнотекстова   1999 В мережі університету
16. Методичні вказівки
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Тексти методичних вказівок Повнотекстова   1999 В мережі університету
17. Дисертації та автореферати
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Тексти дисертацій та авторефератів Повнотекстова   2006 В мережі університету
18. Журнали
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Тексти журналів Повнотекстова   2009 В мережі університету
19. Бюлетень нових надходжень Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2005 В мережі Інтернет
20. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи, анотації, повні тексти джерел Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2005 В мережі Інтернет
21. Болонський процес Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи, анотації, повні тексти джерел Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2005 В мережі Інтернет
22. Передплатні видання Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Списки передплачених видань за роками Фактографічна, гіпертекстова   2005 В мережі Інтернет
23. Електронна картотека статей
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи статей із журналів, збірників, газет. Бібліографічні описи складових частин книг Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
24. Викладачі та співробітники НУ "Запорізька політехніка"
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Інформація про викладачів, які працюють в НУ "Запорізька політехніка" та тих, що вибули. Бібліографічні описи їх праць Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
25. Запорізький національний технічний університет
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел про університет та його підрозділи Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
26. Картотека праць викладачів та співробітників НУ "Запорізька політехніка"
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Структура НУ "Запорізька політехніка" (інститути, факультети, кафедри), бібліографічні описи праць викладачів та співробітників університету Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
27. Картотека персоналій
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Список видатних осіб, бібліографічні описи джерел про них Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
28. Краєзнавство
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел з краєзнавства (з фонду бібліотеки НУ "Запорізька політехніка") Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
29. Історичні, пам’ятні та заповідні місця України
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел про історію та культуру України Бібліографічна   2014 В мережі Інтернет
30. Бібліографічні покажчики та списки НУ "Запорізька політехніка" Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
31. Проблеми та перспективи вищої школи
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2006 В мережі Інтернет
32. Менеджмент. Маркетинг. Організація виробництва
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2012 В мережі Інтернет
33. Держава і право
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2012 В мережі Інтернет
34. Економіка. Економічні науки
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2012 В мережі Інтернет
35. Транспорт: організація та управління перевезеннями
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2014 В мережі Інтернет
36. Дисципліни
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік дисциплін, відбір за заданими критеріями Гіпертекстова   2004 В мережі бібліотеки
37. Класифікатор ТТП
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Характеристика дисциплін, відбір за заданими критеріями, аналіз книгозабезпеченості Гіпертекстова   2004 В мережі бібліотеки
38. Книги, подаровані бібліотеці
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік подарованих документів бібліотеці НУ "Запорізька політехніка" організаціями та приватними особами Бібліографічна   2004 В мережі Інтернет
39. Дисертації та автореферати РДБ
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік спеціальностей дисертацій та авторефератів за напрямками наукової діяльності Гіпертекстова   2007 В мережі Інтернет
40. УДК
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Індекси УДК Гіпертекстова   2000 В мережі Інтернет
41. ББК
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Індекси ББК Гіпертекстова   2000 В мережі Інтернет
42. Ключові слова
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу Фактографічна   2005 В мережі Інтернет
43. Каталог іменних колекцій наукової бібліотеки НУ "Запорізька політехніка"
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік документів, переданих приватною особою у фонд бібліотеки НУ "Запорізька політехніка" з власних бібліотечних колекцій Бібліографічна   2004 В мережі Інтернет
44. Каталог рідкісних та цінних видань бібліотеки НУ "Запорізька політехніка"
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік рідкісних та цінних видань. Документи універсального змісту Бібліографічна   2005 В мережі Інтернет
45. Періодика
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Алфавітний перелік періодичних видань та інформація про них Бібліографічна, фактографічна   2005 В мережі Інтернет
46. Бібліотечному фахівцю
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Бібліографічні описи джерел професійної періодики (з фонду бібліотеки НУ "Запорізька політехніка") Бібліографічна   2005 В мережі Інтернет
47. Навчально-методичні посібники кафедр НУ "Запорізька політехніка"
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік назв кафедр НУ "Запорізька політехніка" та бібліографічні описи навчально-методичних посібників Бібліографічна   2015 В мережі Інтернет
48. Каталог «Потреби»
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік літератури, рекомендованої для придбання у бібліотечний фонд Документографічна   2015 В мережі Інтернет
49. Замовлення
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік літератури, замовленої у книготорговельних організації Документографічна   2015 В мережі Інтернет
50. Інтернет-навігатор
( у складі ЕК)
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка" Перелік сайтів за темами Бібліографічна, фактографічна, гіпертекстова   2016 В мережі Інтернет
Бібліотека НУ "Запорізька політехніка"