Корисна інформація

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

     SAIUP - Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – це проект, який реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні, має на меті застосовувати спільний досвід США і України для розробки та втілення чотирирічного плану заходів, зміст яких полягає у орієнтації та навчанні студентів, викладачів та адміністраторів навчальних закладів України практичної цінності і важливості академічної доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі. Паралельно, Проект залучатиме МОН, аби уможливити ключові операційні новації для підтримки стійких змін в освіті України на національному рівні. Ініціатори, виконавці та партнери Проекту розглядають формування академічної культури загалом й академічної доброчесності як її складової зокрема як важливу складову трансформації української освітньої системи.

     Основи академічного письма
Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу. – К., 2016. – 61 с. (Завантажити документ )

Інформаційні бюлетені

     "Як мені писати без академічного плагіату?"
Інформаційний бюлетень №1 (Завантажити документ )

     Чи тотожними є терміни “плагіат” та “порушення авторських прав”?
Інформаційний бюлетень №2 (Завантажити документ )

     Як вижити без самоплагіату
Інформаційний бюлетень №3 (Завантажити документ )

     Скільки відсотків можна?
Інформаційний бюлетень №4 (Завантажити документ )

     Студентський плагіат, частина 1. Хто винен?
Інформаційний бюлетень №5 (Завантажити документ )

     Студентський плагіат, частина 2. Що робити?
Інформаційний бюлетень №6 (Завантажити документ )

     Як підвищити якість оцінювання?
Інформаційний бюлетень №7 (Завантажити документ )

     Як підтримати чесність дистанційного навчання?
Інформаційний бюлетень №8 (Завантажити документ )

     Як поліпшити (не) дистанційне викладанн?
Інформаційний бюлетень №9 (Завантажити документ )

     Як формулювати результати навчання?
Інформаційний бюлетень №10 (Завантажити документ )

     Як підготувати якісний силабус?
Інформаційний бюлетень №11 (Завантажити документ )

Публікації (книги, статті, методичні матеріали тощо)

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / заг. ред.: Н. Г. Сорокіна, А. Є. Артюхов, І. О. Дегтярьова. — Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. — 169 с.

Академічна доброчесність. Аналітичний звіт та рекомендації : аналітична записка / уклад.: І. Єгорченко, М. Серебряков ; Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!». — 2018. — 37 с.

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. фонд «Міжнарод. фонд дослідж. освіт. політики» ; заг. ред.: Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. — Київ ; Таксон, 2016. — 234 с.

Аналітична довідка за результатами досліджень практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України / Міністерство освіти і науки України, Інститут освітньої аналітики. — Київ, 2016. — 43 с.

Десять принципів академічної доброчесності для викладачів : пер. з англ. / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. — 2017. — 3 с.

Довідник з академічної доброчесності для школярів / уклад.: М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко ; заг. ред. О. О. Гужва. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. — 64 с.

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упоряд.: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. — 2019. — 41 с.

Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / авт.-уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : УБА, 2016. — 39 с.

Основи академічного письма : методичні рекомендації та програма курсу / уклад.: Наталя Шліхта, Ірина Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. — Київ, 2016. — 61 с.

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / авт.-уклад.: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін ; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : УБА, 2016. — 41 с.

Плагіат у вищій освіті : послуги з написання студентських робіт на замовлення: аналіз ситуації у вищій освіті Великобританії та подальші кроки/ Агенція забезпечення якості вищої освіти Великобританії. — 32 с.

Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : метод. посібник / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; кол. авт.: Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 44 с.

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / авт.-уклад.: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. — Київ : УБА, 2016. — 36 с.

Семененко Л. П. Академічна доброчесність — запорука якісної освіти / Семененко Лариса Петрівна // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : зб. наук. пр. / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Ф-т соц. комунікацій Харків. держ. акад. культури ; редкол. Л. Г. Бакуменко [та ін]. — Електрон. та текст. дані. — Харків, 2016. — С. 145–150.

Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / Міжнародний центр академічної доброчесності. — 2019. — 39 с.

Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників» / уклад. О. О. Гужва ; Інститут соціально-гуманітарних досліджень, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. — 2016. — 72 с.

Відеоматеріали

Конкурс соціальної відеореклами «Чесність починається з тебе»

Що таке академічна доброчесність? (2 відео)

Академічна доброчесність

Презентації

Сценарії уроків та презентації «Академічна доброчесність»

Главчева Ю. М. Запобігання та виявлення академічного плагіату: системи виявлення подібностей (формування критеріїв відбору) [Електронний ресурс] : [презентація] / Главчева Ю. М. // Електронний репозитарій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR). — Дата публікації : 2017. — 21 слайд.

Ільченко І. О. Мережеві ресурси для перевірки на плагіат [Електронний ресурс] : семінар-практикум : [презентація] / Ільченко І. О. // НБ Чернігів. нац. технол. ун-ту. — Дата публікації : 2018. — 21 слайд.

Курбатов С. Етичні принципи в академічній діяльності [Електронний ресурс] : [презентація] / Сергій Курбатов // Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Дата публікації : [2016]. — 9 слайдів.

Литвиновський Є. Ю. Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти
[Електронний ресурс] : [презентація] / Литвиновський Є. Ю. // Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Бібліотека. — Дата публікації : 2017. — 42 слайди.

Семененко Л. П. Антиплагиатная интернет система StrikePlagiarism.com [Электронный ресурс] : [презентация] / Л. П. Семененко, Ю. Н. Главчева // Электронный репозитарий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (eNTUKhPIIR) — Дата публикаци : 2016. — 20 слайдов.

Сошинська Я. Є. Культура академічної доброчесності: як сформувати компетентності бібліотекаря? [Електронний ресурс] : [презентація] / Сошинська Я. Є. ; ВГО «Українська бібліотечна асоціація» // Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НБ ім. М. Максимовича. — Дата публікації : 2018. — 34 слайди.

Фініков Т. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету: потреба, книга, перспектива [Електронний ресурс] : [презентація] / Тарас Фініков // Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Дата публікації : [2016]. — 13 слайдів.

Оформлення бібліографічних списків

     Складання списку використаної літератури є важливим обов’язковим елементом наукової роботи. Список використаної літератури відображає роботу автора зі збору та аналізу літератури, дозволяє зробити висновок про ступінь фундаментальності проведеного дослідження і охоплює документи, використані при написанні наукової роботи. Будь-яка наукова робота супроводжується списком літератури, складати який необхідно за певними правилами.

     В Україні діють два затверджені Національні стандарти, що відповідають за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі.

     1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

     Це регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.

     Методичні рекомендації із застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та приклади бібліографічних записів дивіться на сайті Книжкової палати України:

     Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання").
Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf

     Приклади бібліографічних записів. - Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf

     2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. - Режим доступу: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

     Цей стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.

     Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного списку літератури
Режим доступу: http://library.zntu.edu.ua/doc/bib_opis.pdf

Бібліотека ЗНТУ