Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності

Нормативні документи Національного університету «Запорізька політехніка»

Статут Національного університету "Запорізька політехніка"

Стратегія розвитку НУ «Запорізька політехніка»

Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті "Запорізька політехніка"

Положення про перевірку в Національному університеті «Запорізька політехніка» кваліфікаційних випускних робіт (дипломних робіт/проектів) здобувачів вищої освіти на академічний плагіат

Законодавчі акти

Про вищу освіту: Закон України (редакція від 23.04.2021)

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (редакція від 23.04.2021)

Положення про Національний репозитарій академічних текстів

Деякі питання національного репозитарію академічних текстів

Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів

Кодекс академічної доброчесності національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Декларація про дотримання академічної доброчесності

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук - Наказ МОН України, 23.09.2019 № 1220

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності від 29.10.2019 р.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): Лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 111-8681

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти Лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650

Бібліотека НУ "Запорізька політехніка"